Thái Lan cải thiện thủ tục, giảm hạn chế để thu hút du khách ASEAN