Thái Lan muốn mời khách du lịch trải nghiệm thiết quân luật