Việt Nam trao công hàm yêu cầu Thái Lan chấm dứt việc làm thiếu thiện chí